nivo nivo nivo

Bevoegdheden van de Syndicale Delegatie


Cao nr. 5 somt de algemene bevoegdheden van de SD op. Tal van details werden naderhand geregeld via sectorale cao's en eventueel op bedrijfsniveau. U verneemt er meer over bij uw bestendig secretaris.

De algemene bevoegdheden van de Syndicale Delegatie zijn :

handelen in het kader van de arbeidsverhoudingen, waaronder:

    de loonvorming
    het opstellen en aanpassen van de functieclassificatie
    de evaluatie van het personeel
    de arbeidstijd, de werktijdverkorting
    de problemen voortvloeiend uit een herstructurering
    enz.

onderhandelen met het oog op het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een akkoord op bedrijfsniveau zonder daarbij inbreuk te plegen op de akkoorden of overeenkomsten afgesloten op interprofessioneel of sectoraal niveau.

waken over de toepassing van de sociale wetgeving, de cao's, het arbeidsreglement en de individuele arbeidsovereenkomsten in de onderneming. De SD treedt vooral op bij problemen in de onderneming. De Syndicale Delegatie zal ook voorstellen kunnen doen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden, de sociale verhoudingen, enz.

Bovendien heeft de Syndicale Delegatie :

    het recht om gehoord te worden door het ondernemingshoofd of zijn vertegenwoordiger naar aanleiding van elk geschil of elke betwisting van collectieve aard die zich in de onderneming voordoet of dreigt voor te doen.
    het recht om voorafgaandelijk op de hoogte gebracht te worden van de veranderingen die de contractuele of gebruikelijke arbeids- en loonvoorwaarden kunnen wijzigen.
    het recht om mondeling of schriftelijk alle mededelingen van professionele of syndicale aard te kunnen doen die nuttig zijn voor het personeel, zonder de organisatie van het werk te verstoren. De SD kan, mits akkoord van de werkgever, die niet kan weigeren zonder geldige reden, op de werkplek en tijdens de arbeidsuren informatievergaderingen voor het personeel organiseren.

De Syndicale Delegatie kan ook de werknemer die erom verzoekt bijstaan in het kader van een individueel geschil.

Tot slot kan de Syndicale Delegatie bij ontstentenis van een Ondernemingsraad of een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk heel wat bevoegdheden van die twee organen uitoefenen.

 
 
 
 

Realisatie

Een realisatie van BD-Solutions

Privacybeleid

Copyright

© AclvbMazda 2015-2020