nivo nivo nivo

Bevoegdheden van de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad ontvangt informatie, brengt advies uit en beschikt over een beperkte beslissingsbevoegdheid. De opsomming van de bevoegdheden hiernaast is niet limitatief.
Beslissingsbevoegdheid

De beslissingsbevoegdheid van de OR geldt in de volgende domeinen :

    het ontwikkelen en wijzigen van het arbeidsreglement
    het beheer van de maatschappelijke werken
    het bepalen van de algemene afdankings- en aanwervingscriteria
    het vastleggen van de collectieve vakantiedagen
    het vastleggen van vervangingsdagen voor de feestdagen
    het aanwenden van outplacement
    het mee organiseren van het regime van aanvullend pensioen bij persoonlijke bijdrage van de werknemers
    de planning van het betaald educatief verlof
    de planning van tijdskrediet
    het vastleggen van de organisatie van het ouderschapsverlof
    de benoeming en het ontslag van de bedrijfrevisor

Recht om te controleren

De OR moet toezicht houden op de naleving door de werkgever van

    de sociale wetgeving
    de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de sociale herklassering van gehandicapten
    de startbaanovereenkomst
    de schorsingen van arbeidsovereenkomsten om economische of technische redenen

De verplichting om geraadpleegd te worden

De werkgever is verplicht de Ondernemingsraad te raadplegen alvorens een beslissing te nemen. In bepaalde gevallen kan de Ondernemingsraad op eigen initiatief advies uitbrengen. In al deze gevallen behoudt de werkgever het beslissingsrecht.

De verplichting tot raadpleging geldt voor volgende materies:

    arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, rendement
    invoering van nieuwe technologieën
    beroepsopleiding en .omscholing
    camerabewaking
    controle op online communicatie (e-mails, internet)
    criteria van beroepskwalificatie
    personeelsbeleid, onthaal
    algemene maatregelen om de geest van samenwerken tussen werkgever en werknemers te bevorderen
    structuurwijzigingen van de onderneming
    collectief ontslag, brugpensioen
    sluiting van het bedrijf of een afdeling
    gerechtelijk akkoord, faillissement, laattijdige betalingen
    nachtarbeid
    wederinschakeling in het arbeidsproces

De verplichte inlichtingen

De werkgever moet de OR een hele reeks inlichtingen verschaffen in twee domeinen:

    de sociale informatie
    de economische en financiële informatie

Naargelang de aard van de informatie moet ze jaarlijks, trimestrieel, periodiek of occasioneel worden verstrekt.

De sociale informatie heeft voornamelijk betrekking op de tewerkstelling (huidige structuur en toekomstperspectieven).

De economische en financiële informatie heeft tot doel de werknemers een goed inzicht te geven in de financiële toestand en economische situatie van de onderneming.

 
 
 
 

Realisatie

Een realisatie van BD-Solutions

Privacybeleid

Copyright

© AclvbMazda 2015-2020